Helpende Handen

'Helpende Handen staat naast je' zo luidt onze boodschap aan mensen met een beperking. Dus aan iedereen die levenslang zorg, hulp of ondersteuning nodig heeft.

Helpende Handen is de belangenorganisatie voor mensen met een beperking in de reformatorische gezindte.

Levensdomeinen

Een beperking duurt levenslang en is levensbreed. Dit betekent dat een beperking het hele leven raakt. Daarom ondersteunt Helpende Handen mensen met een beperking en hun familieleden op zes levensdomeinen:

- gezin & familie
- onderwijs
- pastoraat & diaconaat
- vrije tijd & recratie
- werk & inkomen
- zorg & welzijn

Diensten

Helpende Handen ondersteunt haar leden door het bieden van persoonlijke dienstverlening en lotgenotencontact. Daarnaast behartigt Helpende Handen de belangen van mensen met een beperking richting de overheid, onderwijs, werkgevers en zorgaanbieders.

Wat is de missie van Helpende Handen?

Helpende Handen is een beweging die reformatorische mensen met een langdurige of levenslange beperking bij elkaar brengt, die hen helpt bij het innemen van een betekenisvolle plaats in kerk en samenleving en die voorwaarden schept voor passende zorg, ondersteuning en begeleiding op alle levensterreinen.

Wat is de grondslag van Helpende Handen?

Helpende Handen heeft als grondslag de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God en aanvaardt als daarop gegrond de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld door de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619.

Wat is de doelstelling van Helpende Handen?

Helpende Handen stelt zich ten doel om op basis van de grondslag hulp en diensten te verlenen aan mensen met een beperking, hun ouders of wettelijk vertegenwoordigers. Dit doet zij om hun geestelijke en materiële welstand te helpen bevorderen. Helpende Handen weet zich gebonden aan en gedreven door Bijbelse normen en waarden.

Wat is de visie van Helpende Handen op mensen met een beperking?

Onze visie op mensen met een beperking is verwoord een het Identiteitsstatuut. Hierin staat een Bijbelse verwoording van het mensbeeld en de Bijbelse opdracht voor het zorgdragen voor mensen met een beperking.